วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

1 ก.พ. 2553
-ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด
-ครึ่งวงกลม
2ก.พ. 2553

ออกแบบป้ายบอกทาง งาน OPD ห้องเจาะเลือด ห้องจ่ายยา
3 ก.พ. 2553
- ถ่ายรูปวัคซีนไข้เลือดออก รร.วัดโสดาประดิษฐาราม
-ป้ายสติกเกอร์ สนับสนุนโดย รพ.ราชบุรี
-สืบค้นข้อมูงงานวิจัยความพึงพอใจในการใช้โรงพยาบาล
4 ก.พ. 2553
- ออกแบบสติกเกอร์ ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
-ออกแบบป้าย สามเหลี่ยม
5 ก.พ. 2553
-เขียนป้าย
-ติดสติกเกอร์ ภาพแอปเปิลบนฟิวเจอร์บอร์ด

8 ก.พ. 2553
แสกนหนังสือ ภาพ เอกสทาร
9 ก.พ. 2553
ออกไปถ่ายภาพและศึกษาการถ่ายภาพทางการแพทย์ห้องผ่าตัด ห้องOR ตา
10 ก.พ. 2553
-สแกนภาพปฏิทิน หนังสือ
-ตกแต่งภาพที่สแกน
11 ก.พ. 2553
-สืบค้นข้อมูการวิจัย.......
- สแกนรูป
12 ก.พ. 2553
-สืบค้นข้อมูลงานวิจัย......
15 ก.พ. 2553
งานทำป้ายหน้าห้องศัลกรรมเด็ก กาญจนาฯ6
16 ก.พ. 2553
งานทำป้ายหน้าห้องศัลกรรมเด็ก กาญจนาฯ6
17 ก.พ. 2553
งานทำป้ายหน้าห้องศัลกรรมเด็ก กาญจนาฯ6
18 ก.พ. 2553
-งานทำป้ายหน้าห้องศัลกรรมเด็ก กาญจนาฯ6
-เขียนป้าย
-ป้ายชื่อทีมฟุตบอล+สกอบอร์ด
19 ก.พ. 2553
งานทำป้ายหน้าห้องศัลกรรมเด็ก กาญจนาฯ6
22 ก.พ. 2553
งานทำป้ายหน้าห้องศัลกรรมเด็ก กาญจนาฯ6
23 ก.พ. 2553

-ตัดผ้า
-รวบรวมเอกสารข้อมูลการฝึกงาน
24 ก.พ. 2553
ทำโปรสเตอร์ขนาด A3 200แผ่น เรื่องคำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย 10 ประการ
25 ก.พ. 2553
ทำโปรสเตอร์ขนาด A3 200แผ่น เรื่องคำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย 10 ประการ
26 ก.พ. 2553
ออกแบบป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 8 x 40 นิ้ว 2ป้าย